Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Εταιρία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και Διακριτικό τίτλο METRO ONE REAL ESTATE ( εφεξής και χάριν συντομίας <η Εταιρία> δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με την επωνυμία < www.metone.gr> ) ( εφεξής και χάριν συντομίας <το site> προσφέρει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες -χρήστες που συνδέονται μ αυτήν υπό τους ακόλουθους αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων του διαδικτύακου τόπου καλείται να μελετήσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη και χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site μόνο υπό την αίρεσει ότι τους αποδέχεται πλήρως.
Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους όρους αυτούς , ο χρήστης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση υπηρεσιών του site , καθώς και να γνωστοποιήσει άμεσα στην εταιρία, τι όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων που δικαίου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες του site υπηρεσίες οι οποίες κυρίως συνίστανται στην παροχή πληροφοριων και διαφημίσεων παντός είδους , στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας , υπηρεσιών αναζήτησης κ.λ.π. Στις σελίδες του site συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και καθε είδους νέες υπηρεσίες προστεθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όπους χρήσης , εκτός αν ρητώς αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίππητα ότι το σύνολο των υπηρεσιών-πληροφοριών του site παρέχεται <όπως έχει > και η εταιρία ουδεμία ευθήνη φέρει σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή , την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την χρήση του site. Ο επισκπεπτης –χρήστης του site φέρει την ευθήνη πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτού και βαρύνεται με κάθε είδους πληρωμή προς τρίτους τελών, που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση του στις υπηρεσίες αυτές. Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Δικαίου που είναι δεσμευτικές για το εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς αυτές. Περαιτέρω, ο κάθε χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τους παρόντες όρους , τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προσβάλει την προσωπικότης και το ήθος άλλων επισκεπτών του site και να δημιουργήσει παντός είδους προβλήματα στη λειτουργία αυτού.

1.ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ SITE

Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site υποχρεούνται να δηλώνει τα αληθή, ακριβή και πλήρη προσωπικά του στοιχεία και να παρέχει κάθε είδους πληροφορία του ζητηθεί από τους υπευθύνους του site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στο περιεχόμενο- υπηρεσίες αυτού. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τους υπευθύνους του site για κάθε μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων καθώς και να φροντίζει τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, αληθή και πλήρη.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ SITE

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης αποδέχεται την δυνατότητα της να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίησει προς τους χρήστες

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στους χρήστες του site τις αρτιότερες τεχνολογικές υπηρεσίες, απρόσκόπτα και χωρίς καμία διακοπή. Παρέχει τα κατάλληλα μέσα για ανάρτηση, δημοσίευση, καταχώρηση και χρήση κάθε περοεχομένου. Σας γνωρίζουμε ότι όλες οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα βίντεο, και γενικά όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται στο site, αναρτώνται από χρήστες οι οποίοι διατηρούν ακέραιη και αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου των πληροφοριών που μεταφέρουν και αναρτούν.
Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν εγγυάται να ελέγχει το σύνολο των περιεχομένων που αναρτώνται από κάθε χρήστη στις υπηρεσίες του site, οπότε δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων αυτών. Ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών του site κατανοεί και αποδέχεται ότι το site δεν είναι υπέυθυνο για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση των περιεχομένων και των πληροφοριών αυτών. Ο εκάστοτε χρήστης δέχεται ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει δε την ευθύνη της διασταύρωσης των υπηρεσιών και πληροφοριών αυτού προκειμένου να μην υποστεί ουδεμία ζημιά ή βλάβη από την χρήση αυτή.
Η Εταιρία δηλώνει ότι από την πλευρά της καταλάβει κλαθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να μεταδοθούν στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-επισκεπτών <ιοί>, καθώς και να εμποδίσει τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα από τους υπευθύνους του site (hackers) να παρέμβουν στην ιστοσελίδα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργεία της καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτή δύσκολη ή αδύνατη. Αν παρά την προσπάθεια της εταιρίας διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του περιεχομένου του site ή μέρους αυτού, συνέπεια κάποιας επίθεσης hackers ή μετάδοσης κάποιου <ιού> στο περοβάλλον του site, καθίσταται σαφές ότι η εταιρία δεν ευθύνεται ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας ή αβλεψίας.

4.ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ

Η Εταιρία διατηρεί τo δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται να απαιτήσει από τον χρήστη αποζιμίωση, σε περίπτωση που εμπλακεί σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία (έγερση αγωγής εναντίον της κλπ) συνέπεια περιεχομένου το οποίο ο εκάστοτε χρήστης έχει αναρτήσει, καταχωρήσει, δημοσιέυση, στο περιβάλλον του site.

5.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο σε περίπτωση επικοινωνίας των χρηστών του site με τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες οι οποίες διαφημίζονται σ’αυτό όσο και σε περίπτωση σύναψης πάσης φύσεως εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των χρηστών και των διαφημιζομένων στο site.

6.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε είδους φωτογραφία, βίντεο, αναγγελία και γενικά τπ περιεχόμενο του site παρουσιάζονται στον εκάστοτε χρήστη σαν προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί σαν προσπάθεια επηρεασμού της βούλησης του ή προτροπή προς αυτόν για ενέργειες όπως η ενοικίαση ή η αγορά ενός ακινήτου. Γίνεται κατανοητό ότι η εταιρία δεχόμενη τις εκάστοτε πληροφορίες από τους χρήστες αναλαμβάνει τη συλλογή αυτών, την ομαδοποίηση τους και την διαχείρηση του περιεχομένου τους ώστε να καθίστανται πιο ευχάρηστες και φιλικές προς τους υπόλοιπους χρήστες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρία φέρει ευθύνη ή εγγυάται για την εγκυρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την διαθεσιμότητα και την αρτιότητα του συνόλου των πληροφοριών του site. Ειδικότερα, δεν φέρει η εταιρία ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ύπαρξης λάθους σε κάποια καταχώρηση. Οι χρήστες και οι επισκέπτες του site αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν πληροφορίες και υπηρεσίες του site με δική τους ευθύνη, γνωρίζοντας ότι πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλουν να διασταυρώνουν την πληρότητα των παρερχόμεννων πληροφοριών.
Επίσης, η εταιρία δεν εγγυάται ότι το σύνολο των περιεχομένων- υπηρεσιών του site δεν περιέχουν <ιούς> ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον προσωπικό υπολογιστή των χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης υποστεί κάποια βλάβη κατά την περιήγησή του στα περιεχόμενα-υπηρεσίες του site, σε καμία περίπτωση δε δικαιούται να απαιτήσει από την εταιρία αποκατάσταση της βλάβης αυτής.

7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ο χρήστης που αναρτά ή δημοσιέυει φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες, εικόνες, γραφικές, κείμενα και κάθε είδους μηνύμαρα επιτρέπει στην εταιρία και συναινεί στην ανάρτηση και τη δημοσίευση εκ μέρους της διαφημίσεων παντός είδους στις σχετικές σελίδες.

8.ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που δημοσιεύονται στο site είναι ενδεικτικές, δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά για τα προιόντα στα οποία αναφέρονται και μοναδικό στόχο έχουν την ενημέρωση των χρηστών. Είναι δε πιθανό να διαφέρουν από τις τιμές που απαιτεί ο χρήστης του site. Η τυχόν αγορά κάποιου από τα προιόντα η τιμή του οποίου έχει ενδεικτικά αναρτηθεί ή δημοσιευθεί στο site υπόκειται στους όρους που θα οριστούν από το εκάστοτε ιδιωτικό συμφωνιτικό μεταξύ πωλητή και αγοραστή, χωρίς την μεσολάβηση-παρέμβαση της εταιρίας ή του site.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο των υπηρεσιών-πληροφοριών του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ή σε τριτους και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθη σήμα, λογότυπο, γράφιμα, εικόνα, φωτογραφία, βίντεο, κείμενο, διατείθεται στους χρήστες του site αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η πώληση εν όλω ή εν μέρη. Επίσης, ρητώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή και γενικώς η εμπορική εκμετάλευση παντώς είδους που βρίσκεται στο site. Οι πληροφοίες-υπηρεσίες που υπάρχουν στο site και δεν ανήκουν στη κυριότητα της εταιρίας, φέρουν λογότυπο και σήμα της εταιρίας η΄του οργανισμού στον οποίο ανήκουν , τα πνευματικά δικαιώματα των οποίψν είναι επίσης κατοχυρωμένα και προστατεύονται από το νομοθετικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κάθε είδους εκμετάλευση εμπορική ή μη των υπηρεσιών-πληροφοριών του site (αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, ανακοίνωση κλπ) δύναται να συμβεί μόνο σε περίπτωση προηγούμενης χςρήγησης γραπτής άδειας της εταιρίας ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων προς τούτο. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη άδεια και παρατηρηθεί από τον δικαιούχο παντός είδους προσβολή των πνευματικών του δικαιωμάτων, δύναται αυτός να στραφεί κατά τού προσβάλλοντος και να διεκδικήσει αστική αποζημίωση για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημιά σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

10.ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΣΜΟΥ( LINK ) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το site παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες-χρήστες του απευθείας πρόσβασης-σύνδεσησ-παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) το περιεχόμενο των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελέγξει. Ως εκ τούτου αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφαλή προσβασιμότητα-περιήγηση σε αυτά καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα/δυσλειτουργία το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπευθύνων του άλλου διαδικτυακού τόπου (site), η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς και οι χρήστες πρέπει να στραφούν απευθείας στους δικαιούχους του διαδικτυακού τόπου, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης πιθανόν υπέστησαν. Η εταιρία πέραν της δυνατότητας πρόσβασης –παραπομπής ατον άλλο διαδικτυακό τόπο, δεν διατηρεί κανενός είδους σύνδεση με τους διδιαδικτυακούς αυτούς τόπους και τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται σε αυτολυς οπότε οι δικαιούχοι των διαδικτυακών αυτών τόπων αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους .

11.ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο επισκέπτησ-χρήστης του site αποδέχεται εκ των προτέρων και συναινεί στην χρησιμοποίηση από μέρους των υπεθύνων του site της χρήσης cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία καιμένου τα οποία αποθηκεύονται στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του κάθε χρήστη-επισκέπτη του site κατα της επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Τα cookies αυτά περιγράφουν συνήθως στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα χρήστη ( user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά της απόμενη επίσκεψη του ίδιου χρήστη στην ιστοσελίδα από τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, να μην απαιτήται εκ νέου η συμπλήρωση των στοιχείων user name και password, αλλά αυτά να τα υπενθυμίζει η εφαρμογή και να είναι δυνατή η περιήγηση στο site χωρίς την υποβολή των ανωτέρω δεδομένων.

12.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ των υπευθύνων του site και των χρηστών- επισκεπτών αυτού, σε περίπτωση αδυναμίας εξώξικης επίλυσης του ζητήματος, αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οι όροι και οι προυποθέσεις του παρόντος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιοα διάταξη του παρόντος καταστεί αντίθετη με το γράμμα ή το πνεύμα του Νόμου, αυτόματα καθιστάται ανίσχυρη, χωρίς όμψς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων και διατάξεων.
Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων και διατάξεων για να θεωρηθεί ισχυρή θα πρεπέι να συμπεριληφθεί στο καίμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση σεν θεωρείται ισχυρή.
Ό κάθε χρήστης του διαδικτυακού τόπου “ www.metone.gr “ δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και συμφωνεί το γράμμα και το πνεύμα καθένα από αυτούς.

Προτεινόμενα ακίνητα αποκλειστικά για εσάς!

Λάβετε στο email ειδικά επιλεγμένα για εσας τα ακίνητα που επιθυμείτε καθημερινά!
Ακίνητα στο email σας.
English EN Greek EL